Propranolol (Betalol 10 20 40 มก.) โพรพราโนลอล รายละเอียดของยา

Propranolol เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่อยู่ในตระกูลของเบต้า …

Propranolol (Betalol 10 20 40 มก.) โพรพราโนลอล รายละเอียดของยา Read More »